Tư vấn Thủ tục gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Gia hạn giấy phép lao động là thực hiện xin giấy phép lao động mới trước khi giấy phép lao động đang sử dụng hết thời hạn. Khi gia hạn, các thông tin trên GPLĐ được giữ nguyên.

Điều kiện gia hạn giấy phép lao động

Được quy định tại Nghị định 152/2020. Điều kiện gia hạn GPLĐ bao gồm:

1. Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

2. Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Tức là phải thực hiện thủ tục xin công văn chấp thuận trước.

3. Có giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc theo thông tin trên GPLĐ cũ.

Tư vấn thủ tục Gia hạn giấy phép lao động

Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Đây là bước đầu tiên khi xin cấp mới cũng như gia hạn Giấy phép lao động. Mọi người hay gọi là xin công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 152/2020, trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (NSDLĐ – công ty, doanh nghiệp) phải thực hiện công việc này.

Hồ sơ xin công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

1. Giấy đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp, bản sao.

2. Mẫu đơn giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. Mẫu số 01/PLI, ban hành theo NĐ 152/2020. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì dùng Mẫu số 02/PLI.

Doanh nghiệp thực hiện báo cáo nhu cầu với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân thành phố, nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Do UBND cấp tỉnh Ủy quyền cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nên các bạn sẽ thực hiện nộp hồ sơ tại đây.

Thời gian giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc UBND tỉnh có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài, phải có văn bản ghi rõ lý do.

Các bạn mang giấy hẹn đến cơ quan đã nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Các trường hợp không cần phải xin công văn chấp thuận

Nếu thuộc các trường hợp sau, doanh nghiệp không cần phải thực hiện thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng lao động:

1. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ.

2. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

3. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố mà các chuyên gia tại Việt Nam không xử lý được.

4. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty TNHH có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

5. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên HĐQT của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

6. Vào Việt Nam làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.

7. Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết.

8. Học sinh, sinh viên.

9. Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

10. Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

11. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

Tư vấn thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

1. Văn bản đề nghị gia hạn GPLĐ theo Mẫu số 11/PLI Nghị định 152/2020.

2. 02 ảnh màu, kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu. Ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

3. Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.

4. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

5. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

6. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe. 

Xem: Danh sách các bệnh viện khám sức khỏe cho người nước ngoài tại Hà Nội

7. Các giấy tờ chứng minh người nước ngoài tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp.

a) Đối với người lao động nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp:

– Văn bản cứ đi công tác.

– Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục.

b) Đối với người lao động nước ngoài thực hiện hợp đồng kinh tế, thương mại:

– Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

c) Đối với người lao động nước là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng:

– Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài

– Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm;

d) Đối với người lao động nước ngoài vào chào bán dịch vụ:

– Văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

đ) Đối với người lao động nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam:

– Văn bản của cơ quan, tổ chức cử người lao động nước ngoài đến làm việc

– Giấy phép hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

e) Đối với người lao động nước ngoài là Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật:

– Văn bản cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam và phù hợp với vị trí dự kiến làm việc.

Trình tự gia hạn giấy phép lao động

1. Nộp hồ sơ

Thực hiện trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn. Nộp hồ sơ cho Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động đó.

2. Thời gian xử lý

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Đối với người làm việc theo hình thức hợp đồng lao động

Sau khi được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản.

Hợp đồng lao động phải gửi tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép theo yêu cầu. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Thời hạn của Giấy phép lao động đã được cấp

Giấy phép lao động được gia hạn có thời hạn tối đa 2 năm và phụ thuộc thời hạn của một trong các trường hợp sau đây:

1. Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.

2. Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.

3. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

4. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

5. Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

6. Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

7. Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

8. Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

9. Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài

Mỗi giấy phép lao động chỉ được gia hạn 1 lần.

Gia hạn visa, thẻ tạm trú

Sau khi thực hiện xong thủ tục gia hạn giấy phép lao động, bạn cần phải làm tiếp một thủ tục nữa. Đó là xin visa hoặc thẻ tạm trú lao động.

Người nước ngoài có Giấy phép lao động sẽ được cấp visa hoặc thẻ tạm trú loại LĐ2.

Hồ sơ cấp visa hoặc thẻ tạm trú được thực hiện theo quy định của Luật Xuất nhập cảnh, bao gồm:

– Hộ chiếu của người nước ngoài: bản gốc

– Visa hoặc thẻ tạm trú đang sử dụng: Bản gốc

– Tờ khai xin cấp visa, Mẫu NA5 hoặc tờ khai xin thẻ tạm trú, Mẫu NA6 và NA8

– Giấy phép lao động: bản sao y chứng thực

– 02 ảnh 2×3

– Tờ khai tạm trú: bản photo

Bạn có thể tham khảo thủ tục chi tiết tại đây: Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú hoặc Thủ tục gia hạn visa cho người có GPLĐ.

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động là dịch vụ tư vấn hồ sơ, thủ tục gia hạn GPLĐ theo quy định mới nhất của pháp luật.

HD Luật & Fdico tư vấn trực tuyến 24/7 hoàn toàn miễn phí. Các dịch vụ của chúng tôi được khách hàng quan tâm nhất:

– Tư vấn xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài;

– Gia hạn giấy phép lao động;

– Trọn gói xin giấy phép lao động và thẻ tạm trú Lao động;

– Trói gói thành lập công ty và xin thẻ tạm trú Đầu tư;

– Chuyển đổi các loại thẻ tạm trú. (Chuyển đổi từ thẻ này sang thẻ khác);

– Chuyển đổi visa thành thẻ tạm trú;

Hãy liên hệ tới số hotline trên màn hình để được tư vấn miễn phí!

Trình tự gia hạn giấy phép lao động

1. Nộp hồ sơ

Thực hiện trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn. Nộp hồ sơ cho Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động đó.

2. Thời gian xử lý

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Đối với người làm việc theo hình thức hợp đồng lao động

Sau khi được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản.

Hợp đồng lao động phải gửi tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép theo yêu cầu. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Thời hạn của Giấy phép lao động đã được cấp

Giấy phép lao động được gia hạn có thời hạn tối đa 2 năm.

Mỗi giấy phép lao động chỉ được gia hạn 1 lần.

Điều kiện gia hạn giấy phép lao động

Được quy định tại Nghị định 152/2020. Điều kiện gia hạn GPLĐ bao gồm:

1. Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

2. Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Tức là phải thực hiện thủ tục xin công văn chấp thuận trước.

3. Có giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc theo thông tin trên GPLĐ cũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Hotline: 0865.856.982
Gọi điện ngay
Chat Zalo